14.9.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 265/10


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

2013/C 265/05

Image

Nationell sida på det nya minnesmynt med valören 2 euro som är avsett att sättas i omlopp och som utges av Vatikanstaten

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, främst att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land: Vatikanstaten

Tema: 28:e världsungdomsdagen i Rio de Janeiro i juli 2013

Beskrivning: Åtsidan visar Rio de Janeiros mest kända monument, Kristusstatyn på berget Corcovado, med några ungdomar kring statyn. Omskriften upptill i det inre fältet lyder: XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013. Till höger myntortsmärket ”R” (Rom) och konstnärens namn ”P DANIELE”.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga:

Utgivning: Oktober 2013


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1 för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).