24.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 21/11


Ny nationell sida på euromynt som ska sättas i omlopp

2013/C 21/05

Image

Nationell sida på det nya minnesmynt avsett att sättas i omlopp med valören 2 euro som utges av Luxemburg

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med gemenskapen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land: Luxemburg

Tema: Arvstorhertigen Guillaumes förmälning med grevinnan Stéphanie de Lannoy

Beskrivning: På vänstra sidan av myntets inre fält återfinns en bild av storhertig Henri, på högra sidan av det inre fältet en bild av arvstorhertigen Guillaume placerad framför en bild av grevinnan Stéphanie de Lannoy. Inskriften ”PRËNZENHOCHZAÏT” och ”LËTZEBUERG” samt årtalet ”2012”, omgivna på sidorna av myntmärke och myntmästarens initialer, återfinns nedtill i myntets inre fält.

På myntets yttre fält återfinns den EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga: 1,4 miljoner mynt

Utgivning: December 2012


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1 för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).