26.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 326/s2


TILL LÄSAREN

Denna utgåva innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 i Lissabon och trädde i kraft den 1 december 2009. Utgåvan innehåller även de förklaringar som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antog Lissabonfördraget.

Vidare har i denna utgåva beaktats den ändring som har gjorts genom protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Denna utgåva innehåller också Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, vilken proklamerades i Strasbourg den 12 december 2007 av Europaparlamentet, rådet och kommissionen (EUT C 303, 14.12.2007, s. 1). Denna text återger och anpassar den stadga som proklamerades den 7 december 2000 och ersätter densamma från och med den 1 december 2009, då Lissabonfördraget trädde i kraft. I enlighet med artikel 6.1 första stycket i fördraget om Europeiska unionen ska den år 2007 proklamerade stadgan ha samma rättsliga värde som fördragen.

Denna utgåva har tillkommit för dokumentationsändamål och Europeiska unionens institutioner ansvarar inte för den.