28.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 119/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5490 – MOL/INA)

(Text av betydelse för EES)

2009/C 119/01

Kommissionen beslutade den 18 maj 2009 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32009M5490. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).