31.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/41


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5173 – STM/NXP/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 134/12)

1.

Kommissionen mottog den 23 maj 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen STMicroelectronics NV (STM, Nederländerna) och NXP BV (NXP, Nederländerna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning, förvärvar gemensam kontroll över ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

STM: Halvledarprodukter,

NXP: Halvledarprodukter,

Gemensamma företaget: Halvledarprodukter för mobila telekommunikationer.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5173 – STM/NXP/JV, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.