19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/37


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4961 – Cookson/Foseco)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 14/14)

1.

Kommissionen mottog den 15 januari 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Cookson plc (Cookson, Storbritannien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget Foseco plc (Foseco, Storbritannien) genom ett offentligt bud tillkännagivet den 11 oktober 2007.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Cookson: Materialvetenskapsföretag verksamt över hela världen inom keramik-, elektronik- och ädelmetallindustrin. Cooksons keramikdivision tillhandahåller huvudsakligen eldfasta material till ett antal olika industribranscher såsom järn- och stålindustrin, och, i mindre utsträckning, teknisk keramik (särskilt filter) till glas-, solkrafts- och gjuteriindustrin,

Foseco: Levererar huvudsakligen förbrukningsartiklar för användning i gjuterier (t.ex. filter) och, i mindre utsträckning, eldfasta material för användning inom järn- och stålindustrin. Företaget är verksamt över hela världen.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4961 – Cookson/Foseco, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.