27.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 255/42


F-Castres: Bedrivande av regelbunden lufttrafik

Bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Castres (Mazamet) och Lyon (Saint-Exupéry) samt mellan Rodez (Marcillac) och Lyon (Saint-Exupéry)

Frankrikes anbudsinfordran i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 angående delegering av allmän trafikplikt

(2007/C 255/15)

1.   Inledning: Med tillämpning av artikel 4.1 a i förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23.7.1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen har Frankrike infört allmän trafikplikt på den regelbundna lufttrafik som bedrivs mellan Castres (Mazamet) och Lyon (Saint-Exupéry) samt mellan Rodez (Marcillac) och Lyon (Saint-Exupéry). Reglerna för ovannämnda allmänna trafikplikt har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning av den 22.1.2002 (2002/C 18/09).

För det fall att inget lufttrafikföretag den 1.5.2008 har inlett eller står i begrepp att inleda regelbunden lufttrafik mellan Castres respektive Rodez och Lyon i överensstämmelse med den allmänna trafikplikten och utan att begära ekonomisk ersättning, har Frankrike beslutat att genom förfarandet i artikel 4.1 d i samma förordning begränsa tillträdet till linjen till ett enda lufttrafikföretag och att efter infordran av anbud upplåta rätten att trafikera linjen från och med den 1.6.2008.

2.   Upphandlande myndighet: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, BP 30217, 40, allées Alphonse Juin, -81101 Castres Cedex. Tél. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr.

och

Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Air 12, Aéroport de Rodez-Marcillac, route de Décazeville, F-12330 Salles-la-Source. Tél. (33) 565 76 02 00. Fax (33) 565 42 99 97. E-mail: aeroport-rodez-marcillac@wanadoo.fr.

3.   Syftet med anbudsinfordran: Bedrivande av regelbunden lufttrafik från och med den 1.6.2008 i enlighet med den allmänna trafikplikt som avses i punkt 1.

4.   Beskrivning av avtalet: Ett avtal om delegering av allmän trafikplikt som ingås mellan transportföretaget, Chambre de Commerce et d'Industrie i Castres-Mazamet, Société anonyme d'économie mixte locale Air 12 och staten i enlighet med punkt 8 i det franska dekretet nr 2005-473 av den 16.5.2005 om bland annat bestämmelser om ekonomisk ersättning från staten.

Anbudstagaren kommer att uppbära intäkterna. Chambre de Commerce et d'Industrie i Castres-Mazamet, la Société anonyme d'économie mixte locale Air 12 och staten kommer att betala företaget ett bidrag som motsvarar skillnaden mellan de faktiska driftsutgifterna exklusive skatter (mervärdesskatt och flygskatter) och företagets inkomster exklusive skatt (mervärdesskatt och flygskatter) upp till det maximala ersättningsbelopp som avtalats och med avdrag för eventuella straffavgifter enligt artikel 9-4 i detta meddelande.

5.   Avtalets löptid: Avtalet (om delegering av allmän trafikplikt) skall löpa i tre år från och med den 1.6.2008.

6.   Deltagande i anbudsförfarandet: Alla lufttrafikföretag som innehar giltigt tillstånd för bedrivande av lufttrafik, utfärdat enligt rådets förordning (EEG) nr 2407/92 av den 23.7.1992 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag, får delta i anbudsförfarandet.

7.   Anbudsförfarande och urvalskriterier: Anbudsinfordran omfattas av bestämmelserna i artikel 4.1 d–i i förordning (EEG) nr 2408/92, föreskrifterna i avsnitt 1 i kapitel IV i lag nr 93-122 av den 29.1.1993 om förebyggande av korruption samt öppenhet i den ekonomiska förvaltningen och de offentliga förfarandena liksom tillämpningsföreskrifter på detta område (bland annat dekret nr 97-638 av den 31.5.1997 om tillämpningen av lag nr 97-210 av den 11.3.1997 om intensifierad bekämpning av illegalt arbete), och dekret nr 2005-473 av den 16.5.2005 om bestämmelser för ekonomisk ersättning från staten samt de tre besluten av den 16.5.2005 om dess tillämpning.

7-1.   Ansökningshandlingarnas innehåll: Ansökningshandlingarna måste författas på franska. Vid behov ska de sökande se till att handlingar från offentliga myndigheter som är skrivna på något annat av EU:s officiella språk översätts till franska. De sökande kan dessutom till den franska versionen bifoga en – dock inte giltig – version på något annat av EU:s officiella språk.

Ansökningshandlingarna ska omfatta följande:

En intresseanmälan, undertecknad av företagets chef eller dennes företrädare, tillsammans med dokument som visar att personen har rätt att teckna firma.

En presentation av företaget med information om dess ekonomiska resurser och dess kompetens på lufttransportområdet tillsammans med eventuella referenser. Presentationen ska utformas så att den ger möjlighet att bedöma om företaget har kapacitet att garantera kontinuerlig trafik och likabehandling av kunderna. Den sökande kan använda sig av förlagan i formulär DC5 som används för offentlig upphandling.

Företagets totala omsättning och omsättningen under de tre senaste åren när det gäller denna typ av tjänster eller, om den sökande så önskar, balansräkning och resultaträkning för de tre senaste räkenskapsåren. Om den sökande inte kan lämna dessa uppgifter skall en förklaring till detta ges.

En beskrivning av hur företaget har för avsikt att gå vidare om Chambre de commerce et d'industrie i Castres-Mazamet och SAEML Air 12 tillåter att företaget lämnar in ett anbud. Särskild vikt bör läggas vid följande:

Tekniska resurser och personal som företaget kommer att avsätta för att bedriva trafiken.

Antal anställda, dessas kvalifikationer och arbetsuppgifter samt eventuella nyanställningar som företaget räknar med att göra.

De flygplanstyper som används, i tillämpliga fall med registreringsnummer.

En kopia av tillståndet att bedriva lufttrafik för det företag som kommer att svara för trafiken.

Om tillståndet är utfärdat av en annan EU-medlemsstat än Frankrike måste den sökande också uppge följande:

I vilket land piloternas licens har utfärdats.

Vilken lagstiftning som gäller för anställningskontrakten.

Vilket socialförsäkringssystem som företaget är anslutet till.

De åtgärder som vidtagits för att följa artiklarna L. 341-5 och artiklarna D. 341-5 och följande i den franska arbetsrättslagstiftningen avseende tillfällig utstationering av löntagare för att tillhandahålla tjänster inom det nationella territoriet.

Certifikat eller intyg som utfärdats på heder och samvete i enlighet med artikel 8 i dekret nr 97-638 av den 31.5.1997 och beslutet av den 31.1.2003 om tillämpningen av artikel 8 i nämnda dekret och som visar att företaget fullgjort sina skyldigheter att betala skatter och sociala avgifter, särskilt följande:

Bolagsskatt.

Mervärdesskatt.

Avgifter för socialförsäkring, arbetsskadeförsäkring och familjebidrag.

Flygskatt.

Flygplatsskatt.

Flygbulleravgifter.

Solidaritetsavgift.

När det gäller företag från en annan EU-medlemsstat än Frankrike ska certifikat och intyg utfärdas av förvaltningarna och organen i ursprungslandet.

En försäkran på heder och samvete att den sökande inte har varit föremål för någon dom offentliggjord i bulletin nr 2 för sådana överträdelser som avses i artiklarna L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 och L. 125-3 i lagen om arbete.

En försäkran på heder och samvete och/eller handlingar som visar att företaget fullgjort den skyldighet att anställa arbetstagare med funktionshinder som avses i artikel L. 323-1 i lagen om arbete.

Utdrag ”K bis” från handels- och företagsregistret eller motsvarande dokument.

I enlighet med artikel 7 i förordning (EEG) nr 2407/92 av den 23.7.1992, bevis på försäkring för minst tre månader som täcker ersättningsansvar i samband med olyckor, särskilt med hänsyn till passagerare, bagage, gods, post och tredje man och som överensstämmer med förordning (EG) nr 785/2004 av den 21.4.2004, särskilt artikel 4.

Vid säkerhetsåtgärder och insolvensförfaranden: kopia av den eller de domar som avkunnats. (Varje dom som inte är utformad på franska ska åtföljas av en bestyrkt översättning.)

7-2.   Bedömning av intresseanmälningarna: Det kommer att göras ett urval bland intresseanmälningarna med hänsyn till följande faktorer:

De sökandes yrkesmässiga och ekonomiska kapacitet.

Deras förutsättningar att garantera kontinuerliga luftfarttjänster och likabehandling av kunderna.

Huruvida företagen fullgjort den skyldighet att anställa arbetstagare med funktionshinder som anges i artikel L. 323-1 i lagen om arbete.

8.   Tilldelningskriterier: De lufttrafikföretag vars ansökan godkänns kommer i en andra etapp att uppmanas att lämna in anbud på de villkor som fastställs i bestämmelserna om anbudsinfordran och som de kommer att få sig tillskickade.

De ansvariga organen i Chambre de Commerce et d'Industrie de Castres-Mazamet och Société anonyme d'économie mixte locale Air 12 kommer fritt att förhandla om anbuden.

I enlighet med artikel 4.1 f i förordning (EEG) nr 2408/92 ska urvalet bland anbuden göras utifrån lämplighetskriterier, bland annat vilka priser och villkor som kan erbjudas kunderna och kostnaderna för den ersättning som kommer att begäras.

9.   Ytterligare nödvändig information:

9-1.   Ekonomisk ersättning: I de anbud som lämnas av de anbudsgivare som valts ut ska det tydligt anges vilket maximalt belopp som begärs som ersättning för att under tre år trafikera sträckan från och med den 1.6.2008 (med årsvis uppdelning). Det exakta ersättningsbelopp som slutgiltigt kommer att beviljas bestäms varje år i efterhand beroende på de faktiska kostnaderna och intäkterna, dock högst med det belopp som anges i anbudet. Detta maximala belopp kan endast ändras på grund av oförutsedda ändringar av driftsvillkoren.

De årliga ersättningarna betalas ut i form av delbetalningar och en slutlikvid. Slutlikviden betalas ut först efter det att lufttrafikföretagets räkenskaper för den berörda sträckan godkänts och driften av lufttrafiken kontrollerats enligt punkt 9-2 nedan.

Om avtalet sägs upp innan det löpt ut ska bestämmelserna i punkt 9-2 tillämpas så snart som möjligt för att möjliggöra utbetalning av ersättningslikviden till lufttrafikföretaget. Härvid ska det maximala belopp som anges i första stycket minskas i förhållande till den tidsperiod under vilken trafiken faktiskt bedrivits.

9-2.   Kontroll av driften och lufttrafikföretagets räkenskaper: Bedrivandet av trafiken ska, liksom lufttrafikföretagets räkenskaper för den berörda trafiken, utvärderas minst en gång per år i samråd med lufttrafikföretaget.

9-3.   Ändring eller uppsägning av avtalet: Om lufttrafikföretaget anser att oförutsedda ändringar av driftsvillkoren gör att den maximala ersättningen måste ändras ska företaget lämna en motiverad begäran om detta till de andra avtalsparterna, som måste uttala sig inom två månader. Avtalet kan då ändras genom ett tillägg.

Före den överenskomna avtalstidens utgång får avtalet endast sägas upp av endera avtalsparten med sex månaders varsel. Om lufttrafikföretaget underlåter att fullgöra något av sina åligganden i samband med trafikplikten, anses det ha sagt upp avtalet utan varsel, såvida företaget inte återupptagit trafiken i enlighet med de åligganden som gäller för allmän trafikplikt inom en månad efter det att det uppfordrats att göra detta.

9-4.   Straffavgifter eller andra avdrag enligt avtalet: Om lufttrafikföretaget inte i tid varslar om uppsägning av avtalet i enlighet med punkt 9-3, kan detta medföra böter i enlighet med artikel R. 330-20 i den franska lagen om civil luftfart, eller böter beräknade med hänsyn till det antal månader som kvarstår av avtalets löptid samt de faktiska driftsförlusterna för sträckan under det berörda året. Böterna får dock inte överskrida det maximibelopp som anges som ersättning för trafiken i punkt 9-1.

Om mindre allvarliga försummelser av den allmänna trafikplikten förekommer, ska den maximala ekonomiska ersättning som anges i punkt 9-1 minskas, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel R. 330-20 i lagen om civil luftfart.

Minskningen av ersättningen ska i förekommande fall grundas på antalet flygningar som ställts in av skäl som är direkt hänförbara till lufttrafikföretaget, antalet flygningar som genomförts med mindre kapacitet än vad som föreskrivs och antalet flygningar som genomförts utan att den allmänna trafikplikten uppfyllts i fråga om mellanlandningar eller prissättning.

10.   Inlämning av ansökan: Intresseanmälningarna ska överlämnas i förseglade kuvert med påskriften: ”Réponse à l'appel de candidatures Ligne aérienne Castre (Mazamet)/Rodez (Marcillac)/Lyon (Saint-Exupéry) – À n'ouvrir que par le destinataire”. (Intresseanmälan avseende regelbunden lufttrafik mellan Castres (Mazamet) / Rodez (Marcillac) / Lyon (Saint-Exupéry) – Får endast öppnas av adressaten.) De ska ha inkommit före klockan 12.00 lokal tid senast den 4.12.2007 per rekommenderat brev med mottagningsbevis, varvid mottagningsbevisets datum ska gälla som bevis för inlämningsdatum, till följande adress eller inlämnas där mot kvitto:

Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, F-81101 Castres Cedex.

11.   Nästa etapp: Senast den 7.12.2007 kommer ”Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet” att till de företag som valts ut skicka anbudsmaterial som bland annat innehåller bestämmelser för anbudsförfarandet och ett utkast till avtal.

De företag som valts ut måste inkomma med anbud senast den 4.1.2008, före klockan 12.00, lokal tid.

Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud under 280 dagar efter det att det lämnas in.

12.   Anbudsinfordrans giltighet: Denna anbudsinfordran gäller under förutsättning att inget lufttrafikföretag före den 1.5.2008 lagt fram ett program för att utan ekonomisk ersättning trafikera den berörda sträckan från och med den 1.6.2008 i överensstämmelse med den allmänna trafikplikt som fastställts.

13.   Kompletterande upplysningar: Kompletterande upplysningar kan begäras per brev eller fax med påskrift ”à l'attention de Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Castres-Mazamet”, vars adress och faxnummer anges i punkt 2.