14.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/16


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4773 – 3i/Eltel)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 162/08)

1.

Kommissionen mottog den 6 juli 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget 3i Group Plc (”3i”, Storbritannien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Eltel Group Corporation (”Eltel”, Finland) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

3i: Riskkapitalbolag,

Eltel: Uppbyggnad och underhåll av telekom- och elinfrastruktur.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4773 – 3i/Eltel, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.