7.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 155/45


Personaldomstolens beslut av den 25 maj 2007 – Antas mot rådet

(Mål F-92/06) (1)

(2007/C 155/84)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 237, 30.9.2006, s. 21,