7.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 155/13


Talan väckt den 25 april 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Nederländerna

(Mål C-217/07)

(2007/C 155/24)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: W. Wils och P. Dejmek)

Svarande: Konungariket Nederländerna

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen skall

fastställa att Nederländerna har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG (1) av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg,

och enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/50/EG (2) av den 29 april 2004 om ändring av rådets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg

genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiven, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana bestämmelser, och

förplikta Konungariket Nederländerna att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Fristen för att införliva direktiven med nationell rätt löpte ut den 30 april 2006.


(1)  EUT L 164, s. 44.

(2)  EUT L 164, s. 114.