8.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/40


Talan väckt den 17 februari 2006 – Astex Therareutics mot harmoniseringsbyrån

(mål T-48/06)

(2006/C 86/78)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Astex Therareutics Limited (Cambridge, Förenade kungariket) (ombud: M. Edenborough, Barrister, och R. Harrison, Solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Protec Health International Limited (Circencester, Förenade kungariket)

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnds beslut av den 29 november 2005, i ärende R 651/2004–2 i dess helhet eller, i andra hand, delvis,

förplikta motparten att ersätta sökanden dennes kostnader i detta mål (om motparten intervenerar) och i ärendet vid överklagandenämnden respektive invändningsenheten (i vilket fall som helst), samt förplikta byrån att solidariskt med motparten ersätta sökandens kostnader i detta mål vid förstainstansrätten

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsmärke: Astex Therareutics Limited

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket ”Astex Technology” för varor i klass 5 (läkemedel)

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Protec Health International Limited

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Gemenskapsvarumärket ”Astex” för varor och tjänster i klasserna 5 (insektsdödande medel för utrotning av dammkvalster) och 24 (textilier etc.)

Invändningsenhetens beslut: Avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94