4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/45


UK-Lerwick: Bedrivande av regelbunden lufttrafik

Anbudsinfordran utfärdad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 avseende regelbunden lufttrafik mellan Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh) och öarna Foula, Fair Isle, Out Skerries och Papa Stour

(2006/C 54/09)

(Text av betydelse för EES)

1.   Inledning: Med tillämpning av artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen har Förenade kungariket infört allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik mellan Shetland Mainland och öarna Foula (från Tingwall), Fair Isle (från Tingwall/Sumbergh), Out Skerries (från Tingwall) och Papa Stour (från Tingwall). Villkoren för den allmänna trafikplikten har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 394, s. 5, av den 30 december 1997, ändrad genom Europeiska unionens officiella tidning C 356 av den 12 december 2000, s. 3, C 358 av den 12 december 2001, s. 7, C 306 av den 10 december 2004, s. 24 och C 223 av den 10 september 2005, s. 8 samt C 53/06 av den 3.3.2006.

Om inget lufttrafikföretag har inlett, eller står i begrepp att inleda, regelbunden lufttrafik på sträckan mellan Shetland Mainland och öarna Foula (från Tingwall), Fair Isle (från Tingwall/Sumbergh), Out Skerries (från Tingwall) och Papa Stour (från Tingwall) den 1 juli 2006, i överensstämmelse med den allmänna trafikplikten och utan att begära ekonomisk ersättning, har Förenade kungariket beslutat att inom ramen för det förfarande som föreskrivs i artikel 4.1 d i ovan nämnda förordning fortsätta begränsa tillträdet till dessa linjer till ett enda lufttrafikföretag och att efter infordran av anbud upplåta rätten att trafikera denna linje från och med den 1 augusti 2006.

Kontraktet skall tilldelas av Shetland Islands Council (nedan kallat ”den utfärdande myndigheten”) som skall tillhandahålla ett flygplan av typen Britten Norman Islander för användning på ovannämnda linjer.

2.   Föremålet för anbudsinfordran: Regelbunden lufttrafik mellan Shetland Mainland och öarna Foula (från Tingwall), Fair Isle (från Tingwall/Sumbergh), Out Skerries (från Tingwall) och Papa Stour (från Tingwall), från och med den 1 augusti 2006, i enlighet med den allmänna trafikplikt för sträckan som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 394 av den 30 december 1997, s. 5, ändrad genom Europeiska unionens officiella tidning C 356 av den 12 december 2000, s. 3, C 358 av den 12 december 2001, s. 7 och C 306 av den 10 december 2004 s. 24 samt C 53/06 av den 3.3.2006. Vid bedrivandet av regelbunden lufttrafik förväntas lufttrafikföretaget använda ett flygplan som den utfärdande myndigheten utan kostnad skall tillhandahålla lufttrafikföretaget (men på de villkor som dokumentationen om anbudsinfordran innehåller).

3.   Deltagande: Alla de lufttrafikföretag som innehar giltigt tillstånd för bedrivande av lufttrafik, utfärdat av en medlemsstat enligt rådets förordning (EEG) nr 2407/92 av den 23 juli 1992 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag, äger rätt att delta i anbudsförfarandet. Lufttrafiken skall omfattas av Civila luftfartsmyndigheternas (CAA) regelverk.

4.   Förfarandet: För detta anbudsförfarande gäller bestämmelserna i artikel 4.1 d-i i rådets förordning (EEG) nr 2408/92.

5.   Anbudshandlingar/kvalifikationer etc.: De fullständiga anbudshandlingarna, inklusive anbudsblanketten, specifikationer, kontraktsvillkor/tidsplan för kontraktsvillkoren, samt den ursprungliga texten om den allmänna trafikplikten som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 394 av den 30 december 1997, s. 5, ändrad genom Europeiska unionens officiella tidning C 356, av den 12 december 2000, s. 3, och C 358 av den 12 december 2001, s. 7, och C 306 av den 10 december 2004 s. 24, C 223 av den 10 september 2005, s. 8 och C 53/06 av den 3.3.2006 kan fås kostnadsfritt från den utfärdande myndigheten på följande adress:

Shetland Islands Council, Infrastructure Services Department, Transport Services, Grantfield, Lerwick ZE1 0NT, Shetland. Tfn (44) 15 95 74 48 00. Fax (44) 15 95 74 48 69 (kontaktperson: Ian Bruce, Service Manager - Transport Operations).

I anbudshandlingarna skall lufttrafikföretagen bifoga handlingar som visar företagets finansiella situation (bankupplysningar med avseende på kontraktsvärdet tillsammans med en årsrapport och räkenskaper godkända av revisor för de senaste tre åren skall också bifogas tillsammans med omsättning och vinsten före skatt under de senaste tre åren) samt tidigare erfarenhet och tekniska förutsättningar för att kunna driva den aktuella trafiken. Den utfärdande myndigheten förbehåller sig rätten att begära mer information om det ansökande företagets finansiella och tekniska resurser.

Priserna skall anges i GBP och alla bifogade dokument måste vara skrivna på engelska. Kontraktet kommer att uppfattas som ett kontrakt enligt skotsk lag och vara underställt de skotska domstolarnas jurisdiktion.

6.   Ekonomisk ersättning: I anbudsgivarnas anbud skall det belopp, som krävs som ersättning för att under tre år trafikera linjen från och med avsett datum för inledandet av den aktuella trafiken anges. Ersättningen skall beräknas i enlighet med specifikationerna. Det maximala belopp som slutligen fastställs kan endast ändras i samband med oförutsedda ändringar av driftvillkoren.

Kontraktet kommer att tilldelas av Shetland Islands Council. Alla betalningar inom ramen för kontraktet skall göras i GBP.

7.   Giltighet, ändring och uppsägning av kontraktet: Ett treårskontrakt för de fyra sträckorna, som är giltigt 1 augusti 2006-31 juli 2009. Ändringar och uppsägningar av kontraktet skall ske i enlighet med kontraktsvillkoren. Variationer i trafiken kommer endast att tillåtas efter överenskommelse med den utfärdande myndigheten.

8.   Sanktioner om lufttrafikföretaget brister i uppfyllandet av kontraktsvillkoren: Om lufttrafikföretaget av andra skäl än de som nämns nedan inte sköter driften kan den utfärdande myndigheten reducera det utbetalningsbara beloppet proportionellt vid varje tillfälle som en flygning inte sker, förutsatt att den utfärdande myndigheten inte reducerar beloppet när lufttrafikföretaget underlåter att sköta driften till följd av något av nedanstående skäl eller händelsen i fråga inte uppkommit till följd av lufttrafikföretagets handlingar eller underlåtenhet.

Väderlek.

Stängning av flygplatserna.

Flygsäkerhetsskäl.

Strejker.

Luftfartsskydd.

Enligt kontraktsvillkoren skall lufttrafikföretag även lämna en förklaring till varje inställd flygning.

9.   Sista inlämningsdag för anbuden: 1 månad efter det att detta meddelande offentliggjorts.

10.   Anbudsförfarandet: Anbuden skall skickas till följande adress:

Head of Legal and Administration, Shetland Islands Council, 4 Market Street, Lerwick ZE1 0JN, Shetland, Förenade kungariket.

De personer som har rätt att öppna anbuden är utsedd personal och utvalda medlemmar från den utfärdande myndigheten. Anbuden skall inte lämnas in till den adress som anges i punkt 5.

11.   Giltighet för anbudsinfordran: I enlighet med artikel 4.1 d i förordning (EEG) nr 2408/92 är denna anbudsinfordran giltig på villkor att inget lufttrafikföretag i gemenskapen före den 1 juli 2006 lagt fram ett program för trafik på de berörda sträckorna från och med den 1 augusti 2006 eller tidigare, i enlighet med den allmänna trafikplikt som fastställts, i dess ändrade lydelse, och utan att begära ekonomisk ersättning. Den utfärdande myndigheten förbehåller sig rätten att avvisa alla anbud om, av motiverade skäl, inget av de inkomna anbuden anses lämpligt.