30.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 160/11


PROTOKOLL FRÅN UNDERTECKNANDET

av konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

De befullmäktigade ombuden för Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, undertecknade den 8 december 2004 i Bryssel konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.

Vid detta tillfälle antecknade de följande ensidiga förklaringar:

I.

Förklaring om artikel 7 i konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.

Förklaring av Belgien, Tjeckien, Lettland, Ungern, Polen, Portugal, Slovenien samt Slovakien om artikel 7 i konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.

Belgien, Tjeckien, Lettland, Ungern, Polen, Portugal, Slovenien samt Slovakien förklarade att de kommer att tillämpa artikel 7.3.

II.

Förklaringar om artikel 8 i konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap:

1.

Förklaring av Republiken Cypern

Termen ”allvarliga påföljder” innefattar påföljder för

a)

att bedrägligt eller uppsåtligen ha lämnat falska uppgifter, självdeklarationer, handlingar eller redovisningar i fråga om inkomster eller yrkanden om ersättningar eller avdrag,

b)

att bedrägligt eller uppsåtligen ha lämnat in falska räkenskaper,

c)

att ha vägrat, varit oaktsam med eller underlåtit att lämna in självdeklarationer,

d)

att ha vägrat, varit oaktsam med eller underlåtit att sköta räkenskaperna korrekt eller att göra handlingar och böcker tillgängliga för inspektion,

e)

att ha hjälpt, biträtt, givit råd om, uppmanat eller lockat en person att föra, tillhandahålla eller leverera uppgifter, deklarationer, yrkanden, redovisning eller handlingar, eller att ha fört eller utarbetat räkenskaper eller handlingar som i väsentlig grad är falska.

De lagbestämmelser som reglerar ovan nämnda påföljder finns i avsnittet om taxering och uppbörd i skattelagstiftningen.

2.

Förklaring av Republiken Tjeckien

Brott mot skattelagstiftningen som kan bestraffas med ”allvarliga påföljder” är varje brott som i skattelagstiftningen bestraffas med frihetsinskränkande, bötesstraff eller administrativa påföljder. I detta sammanhang menas med brott mot strafflagstiftningen

a)

underlåtenhet att betala skatter, sociala avgifter, hälso- och sjukvårdsavgifter, och avgifter för statlig sysselsättningspolitik,

b)

skatteflykt eller liknande betalningsundvikande,

c)

underlåtenhet att fullgöra anmälningsplikt.

3.

Förklaring av Republiken Estland

Uttrycket ”allvarliga påföljder” tolkas som innebärande straffrättsliga påföljder för skattebedrägeri enligt Estlands nationella lagstiftning (brottsbalken).

4.

Förklaring av Republiken Grekland

Definitionen av ”allvarliga följder”, som Republiken Grekland fastställde 1990, ersätts härmed med följande:

 

Uttrycket ”allvarliga påföljder” innefattar såväl administrativa påföljder för grova skattebrott som straffrättsliga påföljder för brott som begåtts mot skattelagstiftningen i enlighet med de relevanta bestämmelserna i bokföringslagen, i inkomstskattelagen samt alla de särskilda bestämmelser där de administrativa och straffrättsliga påföljderna i skattelagstiftningen definieras.

5.

Förklaring av Republiken Ungern

Uttrycket ”allvarliga påföljder” innebär straffrättsliga påföljder med avseende på skattebrott eller skattepåföljder med avseende på uraktlåtenhet att betala skatt som överstiger 50 miljoner HUF.

6.

Förklaring av Republiken Lettland

Uttrycket ”allvarliga påföljder” innebär administrativa påföljder för allvarliga skattebrott såväl som straffrättsliga påföljder.

7.

Förklaring av Republiken Litauen

Uttrycket ”allvarliga påföljder” innefattar straffrättsliga och administrativa påföljder, t.ex. påföljder för brist på god tro och för försvårande av skattekontroll.

8.

Förklaring av Republiken Malta

Uttrycket ”allvarliga påföljder” innebär påföljder, administrativa eller straffrättsliga, som ådöms en person som avsiktligt, i syfte att undkomma skatt eller hjälpa en annan person att undkomma skatt

a)

i en självdeklaration, annan handling eller redovisning, som framställts eller lämnats in för inkomstskatteändamål, underlåter att uppge inkomst som skulle ha uppgivits,

eller

b)

lämnar falska uppgifter eller tar upp falska uppgifter i självdeklarationen eller annan handling eller redovisning som utarbetats eller lämnats in för inkomstskatteändamål,

eller

c)

lämnar falskt svar, skriftligt eller muntligt, på frågor eller framställningar om information som ställts i enlighet med bestämmelserna om inkomstskatt,

eller

d)

framställer, bevarar eller tillåter utarbetande eller bevarande av falska räkenskaper eller andra verifikationer eller förfalskar eller tillåter förfalskning av räkenskaper eller verifikationer,

eller

e)

använder eller tillåter användning av något slag av bedrägligt förfarande, list eller knep.

9.

Förklaring av Konungariket Nederländerna

Definitionen av ”allvarliga följder”, som Konungariket Nederländerna fastställde 1990, ersätts härmed med följande:

 

Uttrycket ”allvarliga påföljder” innebär påföljder utdömda av domstol på grund av ett avsiktligt begånget brott enligt förteckningen i artikel 68.2 eller artikel 69.1 eller 69.2 i den allmänna skattelagen.

10.

Förklaring av Republiken Portugal

Definitionen av ”allvarliga följder”, som Republiken Portugal fastställde 1990, ersätts härmed med följande:

 

Uttrycket ”allvarliga påföljder” innefattar såväl straffrättsliga som administrativa påföljder som skall tillämpas vid skattebrott som i lagen definieras som grova eller begångna i bedrägligt syfte.

11.

Förklaring av Republiken Polen

Uttrycket ”allvarliga påföljder” innebär böter, fängelsestraff eller båda, utdömda på samma gång, eller frihetsinskränkande straff för en skattebetalare som begår ett brott som är straffbart enligt skattelagen.

12.

Förklaring av Republiken Slovenien

Uttrycket ”allvarliga påföljder” innebär påföljder för alla slags brott mot skattelagen.

13.

Förklaring av Republiken Slovakien

Uttrycket ”allvarliga påföljder” innebär ”böter” för brott mot skattskyldigheten varmed avses en avgift som åläggs enligt den ändrade skatteförvaltningslagen nr 511/1992 i rättsfallssaml., relevant skattelagstiftning eller redovisningslagen, och termen ”påföljd” innebär en påföljd som utdöms enligt strafflagen för brott begångna mot ovan nämnda lagar.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hό nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA’ MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image