92002E3143

SKRIFTLIG FRÅGA E-3143/02 från Christa Randzio-Plath (PSE) till kommissionen. Artikel 14 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965.

Europeiska unionens officiella tidning nr 110 E , 08/05/2003 s. 0173 - 0173


SKRIFTLIG FRÅGA E-3143/02

från Christa Randzio-Plath (PSE) till kommissionen

(4 november 2002)

Ämne: Artikel 14 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965

Av artikel 14 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965(1) framgår det att lös egendom som tillhör de personer som avses i föregående stycke och som finns inom den stats territorium i vilken de uppehåller sig skall vara befriad från arvsskatt i den staten.

Hur behandlar Belgien uppbörd av arvsskatt på EU-anställdas fasta egendom i Belgien och/eller andra medlemsstater samt EU-anställdas lösa egendom inom en annan stats territorium? Är det riktigt att Belgien enligt en generalklausul inkasserar arvsskatt för lös och fast egendom som finns i andra medlemsstater i de fall arvsskatt överhuvudtaget skall betalas i Belgien?

(1) EGT L 152, 13.7.1967, s. 15.

Svar från Frederik Bolkestein på kommissionens vägnar

(17 december 2002)

Frågeställarens fråga gäller ett klargörande beträffande vilka arvskattebestämmelser som belgiska staten tillämpar på lös och fast egendom som tillhör unionens tjänstemän.

I artikel 14 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier föreskrivs att gemenskapens anställda och övriga anställda som enbart på grund av sin tjänsteutövning i gemenskaperna bosätter sig inom territoriet för en annan medlemsstat än den i vilken de vid tiden för sitt tjänstetillträde vid gemenskaperna var skatterättsligen bosatta skall vad avser arvsskatt i båda länderna behandlas som om de fortfarande var bosatta på sin tidigare bostadsort, förutsatt att denna befinner sig inom en av gemenskapernas medlemsstater. Detta gäller även för äkta makar, förutsatt att de inte utövar någon egen yrkesverksamhet och för barn som de personer som avses i denna artikel försörjer och har hand om.

De personer som avses ovan skall, trots att de är bosatta i Belgien, anses vara skatterättsligen bosatta i den medlemsstat som de var bosatta i vid tiden för sitt tjänstetillträde. Följaktligen omfattas lös egendom av den nationella arvskattelagstiftning och de internationella konventioner som gäller i den sistnämnda medlemsstaten. Det är mot denna bakgrund som det i artikel 14 andra stycket föreskrivs att lös egendom som tillhör dessa personer och som finns inom den stats territorium i vilken dessa uppehåller sig, i detta fall Belgien, skall vara befriad från arvskatt i den staten. Lös egendom och sådan fast egendom som finns utanför Belgien omfattas av arvskattelagstiftningen i den stat där personerna är skatterättsligen bosatta. Dessa bestämmelser är förenliga med den i den internationella privaträtten allmänt vedertagna principen att lös egendom skall beskattas i den stat där den avlidne var skatterättsligen bosatt.

Artikel 14 i protokollet är inte tillämplig på den fasta egendom som dessa personer innehar i Belgien. Den fasta egendom som dessa personer innehar i Belgien omfattas av den arvsskatt som gäller i den staten för utomlands bosatta. I detta avseende grundar sig den belgiska lagstiftningen på allmän praxis, vilken bekräftas i de internationella konventionerna rörande dubbelbeskattning. Denna praxis innebär att arvskatt för fast egendom skall betalas i den stat där egendomen är belägen och denna egendom skall vara helt eller delvis befriad från arvsskatt i den stat där den avlidne var skatterättsligen bosatt.

När det gäller personer som inte uppfyller villkoren i artikel 14 i protokollet och som följaktligen anses vara bosatta i Belgien vid sitt frånfälle tas arvskatt ut i Belgien på hela kvarlåtenskapen, med avdrag för arvskatt som erläggs i er annan medlemsstat för fast egendom utanför Belgien.