91998E0573Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 310 , 09/10/1998 s. 0093


SKRIFTLIG FRÅGA E-0573/98 från Fernand Herman (PPE) till kommissionen (4 mars 1998)

Ämne: Kommissionens rekommendation av den 8 juni 1995 om uppdatering av säkerheten hos existerande hissar (95/216/EG)

När Europaparlamentet 1995 behandlade förslaget till direktivet om hissar, vilket i synnerhet fastställde de nödvändiga säkerhetskraven för nya hissar som skall installeras i medlemsstaterna, satte parlamentet som tydligt krav för sitt godkännande att kommissionen skulle vidta åtgärder för att förbättra säkerheten för existerande hissar.

Kommissionen utfärdade därför rekommendation 95/216/EG ((EGT L 134, 20.6.1995, s. 37. )), och i direktiv 95/16/EG ((EGT L 213, 7.9.1995, s.1. )) om hissar, som offentliggjordes en kort tid senare, stod det i texten att denna rekommendation skulle genomföras. Det kan dock konstateras att mer än två år efter det att den offentliggjordes har majoriteten av medlemsstaterna i sin lagstiftning inte alls infört de förbättringar som rekommendationen föreskrev.

Om genomförandet av direktivet kommer att kunna garantera en god säkerhetsnivå för de personer som använder de 50 000 hissar som installeras varje år, är det tyvärr inte på samma sätt för de miljoner människor som varje dag använder en av de 3 000 000 hissar som installerats tidigare. Allvarliga olyckor, ofta med dödlig utgång, kommer fortsätta att inträffa under de tio år som det kommer att ta att fullständigt förnya hissbeståndet.

Den arbetstid som är nödvändig för att genomföra dessa renoveringsarbeten för säkerheten skulle dessutom avsevärt öka sysselsättningen på detta område. Minst 30 000 nya arbetstillfällen fördelat på 5 år skulle på detta sätt skapas i unionen.

Vad har kommissionen för avsikt att göra för att medlemsstaterna skall ge samma prioritet åt rekommendation 95/216/EG som direktivet om nya hissar och för att Europaparlamentets vilja skall respekteras?

Svar från Martin Bangemann på kommissionens vägnar (2 april 1998)

Kommissionen delar helt parlamentsledamotens uppfattning och är fullt medveten om behovet av att förbättra säkerheten hos existerande hissar.

Parlamentets och rådets direktiv 95/16/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar ((EGT L 213, 7.9.1995. )) har avsevärt bidragit till att förbättra säkerheten och människors hälsa genom att säkerställa en hög säkerhetstandard hos de nya hissar som tas i bruk på gemenskapens territorium.

Vidare har kommissionen antagit rekommendation 95/216/EG ((EGT L 134, 20.6.1995. )) som föreskriver olika åtgärder för att uppgradera säkerheten hos existerande hissar, och som grundar sig på de principer som anges i bilaga 1 till denna rekommendation. Oberoende av säkerhetsfrågan bör genomförandet av denna rekommendation kunna leda till att ett stort antal specialiserade arbetstillfällen inrättas.

Kommissionen har bedömt det som nödvändigt att föreskriva en viss tidsfrist som gör det möjligt för medlemsstaterna att upprätta en handlingsplan för att vidta erforderliga åtgärder. Tre år har gått sedan rekommendationen antogs och kommissionen har för avsikt att höra medlemsstaterna, dels om de åtgärder som redan vidtagits och de resultat som uppnåtts i fråga om säkerhet och sysselsättning, dels om de åtgärder som dessa fortfarande planerar. På så vis blir det möjligt att få en helhetsbild av den nuvarande situationen i gemenskapen.

Vidare vill kommissionen fästa parlamentsledamotens uppmärksamhet på bestämmelserna i direktiv 89/655/EEG ((EGT L 393, 30.12.1989. )) om arbetstagares användning av arbetsutrustning, ändrat genom direktiv 95/63/EG ((EGT L 335, 30.12.1995. )). Punkt 3 februari 4 i bilaga 1 till detta direktiv innehåller flera minimiföreskrifter som senast den 5 december 2002 skall iakttagas på alla arbetsplatser och som kommer att säkerställa tillfredsställande säkerhet hos varu- och personhissar som används av arbetstagare.