21.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 128/31


Överklagande ingett den 28 januari 2022 – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne mot EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

(Mål T-60/22)

(2022/C 128/43)

Överklagandet är avfattat på franska

Parter

Klagande: Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne (Châlons-en-Champagne, Frankrike) (ombud: advokaten T. de Haan)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Motpart vid överklagandenämnden: Ambrosetti Group Ltd (London, Förenade kungariket)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av EU-figurmärke innehållande ordelementet ”TEHA” – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 1 404 100

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 23 november 2021 i ärende R 839/2021-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de kostnader som har åsamkats klagandens rättsliga föregångare i förfarandet vid fjärde överklagandenämnden vid EUIPO .

Grund

Åsidosättande av artikel 18.1 a i förordning 2017/1001.