12.7.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 278/67


Överklagande ingett den 25 maj 2021 – Muschaweck mot EUIPO – Conze (UM)

(Mål T-293/21)

(2021/C 278/91)

Överklagandet är avfattat på: tyska

Parter

Klagande: Ulrike Muschaweck (München, Tyskland) (ombud: advokaten C. Konle)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Joachim Conze (München)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket UM – EU-varumärke nr 9 305 731

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 15 mars 2021 i ärende R 2260/2019-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet och ogiltigförklara det beslut som EUIPO:s annulleringsenhet meddelade den 6 augusti 2019, i den del det bestämdes att registreringen av EU-varumärke nr 9 305 731 ska bestå för övriga tjänster, nämligen för

klass 44: Medicinska tjänster inom området för diskbråckskirurgi,

i sin helhet bifalla ansökan om upphävande av EU-varumärke nr 9 305 731,

fastställa att EU-varumärke nr 9 305 731 från och med den 20 juni 2017 därmed ska upphöra för samtliga varor och tjänster, nämligen för

klass 10: Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmaterial,

klass 41: Undervisning och underhåll; utbildning; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; alla ovannämnda tjänster med anknytning till området för medicinska tjänster,

klass 42: Vetenskapliga eller teknologiska tjänster samt forskning och design som är relaterad till dessa tjänster; industriella analystjänster, industriella forskningstjänster; design och utveckling av hårdvara och mjukvara för datorer; alla ovannämnda tjänster med anknytning till området för medicinska tjänster,

klass 44: Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; jordbruks-, vattenbruks-, trädgårds- och skogsbrukstjänster, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Det överklagade beslutet har tillkommit genom formfel: företrädandet av motparten saknar giltig grund; varumärkesinnehavarens synpunkter har getts in för sent;

Det överklagade beslutet har tillkommit genom materiella fel: den ursprungliga varumärkesinnehavaren har inte samtyckt till användningen av varumärket; EU-varumärket UM har inte varit föremål för verkligt bruk; användning av EU-varumärket UM med tillägget ”Dr. Muschaweck”.