23.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 338/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 4 juni 2021 – brottmål mot Spetsializirana prokuratura

(Mål C-350/21)

(2021/C 338/16)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Part i målet vid den nationella domstolen

Spetsializirana prokuratura

Tolkningsfrågor

Är en nationell lagstiftning (artikel 251b.1 i Zakon za elektronnite saobshtenia (lagen om elektronisk kommunikation)), enligt vilken det föreskrivs en generell och odifferentierad lagring av samtliga trafikuppgifter (trafik- och lokaliseringsuppgifter från användare av elektroniska kommunikationsmedel) för bekämpning av grov brottslighet under en period på sex månader, förenlig med artikel 15.1 jämförd med artikel 5.1 och skäl 11 i direktiv 2002/58, (1) förutsatt att den nationella lagstiftningen innehåller vissa skyddsregler?

Är en nationell lagstiftning (artikel 159a i Nakazatelno-protsesualen kodeks (straffprocesslagen)), enligt vilken tillgången till trafikuppgifter inte begränsas till vad som är strängt nödvändigt och personer till vars trafikuppgifter de brottsbekämpande myndigheterna har tillgång inte har rätt att erhålla information om detta, såvida det inte hindrar det straffrättsliga förfarandet, respektive det inte föreskrivs något rättsmedel mot otillåten tillgång, förenlig med artikel 15.1 jämförd med artikel 5.1 och skäl 11 i direktiv 2002/58?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG | av den 12 juli 2002 | om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation (EGT L 201, 2002, s. 37; bulgarisk specialutgåva, område 13, volym 36, s. 63).