15.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 53/20


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 17 november 2020 – Interporto di Trieste SpA mot Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

(Mål C-608/20)

(2021/C 53/26)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i det nationella målet

Klagande: Interporto di Trieste SpA

Motpart: Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Tolkningsfrågor

Utgör unionsrätten hinder för tillämpning av en nationell bestämmelse såsom artikel 26.2 och 26.3 i lagdekret nr 91/2014, omvandlad till lag 116/2014, som minskar eller avsevärt fördröjer betalningen av stöd som redan beviljats genom lag och bestämts i särskilda avtal mellan producenter av elkraft genom fotovoltaisk omvandling och Gestore dei servizi energetici s.p.a., ett offentligt bolag med ansvar för den uppgiften?

Är, mer specifikt, en sådan nationell bestämmelse förenlig med unionsrättens allmänna principer om skydd för berättigade förväntningar, rättssäkerhet, lojalt samarbete och ändamålsenlig verkan, med artiklarna 16 och 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, med direktiv nr 2009/28/EG (1) och med den stödordning som föreskrivs där samt med artikel 216.2 FEUF, särskilt vad avser Europeiska energistadgefördraget?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 2009, s. 16).