24.8.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 279/37


Begäran om förhandsavgörande framställd av Rayonen sad Lukovit (Bulgarien) den 15 juni 2020 – VB/Glavna direktsia ”Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto” kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Mål C-262/20)

(2020/C 279/49)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Rayonen sad Lukovit

Parter i det nationella målet

Kärande: VB

Motpart: Glavna direktsia ”Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto” kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

Tolkningsfrågor

1)

Kräver ett effektivt skydd enligt artikel 12 a i direktiv 2003/88/ЕG (1) att nattarbetets normala längd för poliser och brandmän är kortare än den fastställda normala längden för arbete dagtid?

2)

Kräver det i artiklarna 20 och 31 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förankrade kravet på likhet inför lagen att den normala längden för nattarbete på sju timmar som fastställs i den nationella lagstiftningen för arbetstagare inom den privata sektorn även ska gälla för anställda inom den offentliga sektorn, inbegripet för poliser och brandmän?

3)

Kan det i skäl 8 i direktiv 2003/88/ЕG förankrade målet att begränsa nattarbetets längd endast uppnås på effektivt sätt om det i den nationella lagstiftningen uttryckligen fastställs en normal längd för nattarbete, inklusive för anställda inom den offentliga sektorn?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 2003, s. 9).