28.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/3


Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 13 december 2021 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – XG mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-647/20) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Artikel 99 i domstolens rättegångsregler - Direkt beskattning - Skatt på kapitalvinster på fast egendom - Artiklarna 63, 64 och 65 FEUF - Fri rörlighet för kapital - Hårdare beskattning av kapitalvinster på fast egendom som görs av personer med hemvist i tredjeland)

(2022/C 95/04)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: XG

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Avgörande

Artiklarna 63 och 65.1 FEUF ska tolkas så, att de utgör hinder för sådana bestämmelser i en medlemsstat om skatt på fysiska personers inkomst som innebär att kapitalvinster som en person med hemvist i ett tredjeland gör vid försäljning av fast egendom belägen i denna medlemsstat beskattas hårdare än kapitalvinster som en person med hemvist i denna medlemsstat gör vid samma typ av transaktion.


(1)  EUT C 53, 15.2.2021.