15.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 462/23


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 2 september 2021 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Mons – Belgien) – TP mot Institut des Experts en Automobiles

(Mål C-502/20) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Etableringsfrihet - Frihet att tillhandahålla tjänster - Erkännande av yrkeskvalifikationer - Direktiv 2005/36/EG - Artikel 5.2 - Fordonsexpert som är etablerad i en medlemsstat och som förflyttar sig till den mottagande medlemsstatens territorium för att temporärt och tillfälligt utöva sitt yrke - Yrkesorganisationen i den mottagande medlemsstaten, där fordonsexperten tidigare var etablerad, har vägrat att skriva in vederbörande i registret över temporära och tillfälliga tillhandahållanden av tjänster - Begreppet temporärt och tillfälligt tillhandahållande)

(2021/C 462/24)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Mons

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: TP

Motpart: Institut des Experts en Automobiles

Domslut

Artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013, ska tolkas så, att den utgör hinder för bestämmelser i den mottagande medlemsstaten, i den mening som avses i denna bestämmelse, vilka, såsom de tolkats av de behöriga myndigheterna i nämnda medlemsstat, inte tillåter en yrkesutövare som är etablerad i en annan medlemsstat att temporärt och tillfälligt utöva sitt yrke i den mottagande medlemsstaten, på grund av att nämnda yrkesutövare tidigare hade en verksamhet i den medlemsstaten, att de tjänster vederbörande tillhandahåller i viss mån är återkommande eller att vederbörande har försett sig med infrastruktur, såsom ett kontor, i den medlemsstaten.


(1)  EUT C 35, 1.2.2021.