4.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 82/60


Talan väckt den 4 januari 2019 – Algebris (UK) och Anchorage Capital Group mot SRB

(Mål T-2/19)

(2019/C 82/72)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Algebris (UK) Ltd (London, Förenade kungariket) och Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Förenta staterna) (ombud: advokaten T. Soames samt R. East, solicitor, N. Chesaites och D. Mackersie, barristers)

Svarande: Single Resolution Board (SRB)

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara SRB:s beslut enligt vilket definitiva efterhandsvärderingar av Banco Popular Español S.A. inte krävdes enligt artikel 20.11 i förordning (EU) nr 806/2014 (1), och

förplikta SRB att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fyra grunder.

1.

Första grunden: SRB:s beslut enligt vilket definitiva efterhandsvärderingar av Banco Popular Español S.A. inte krävdes enligt artikel 20.11 i förordning (EU) nr 806/2014 grundar sig på felaktig rättstillämpning, i strid med artikel 20.11 och/eller artikel 20.12 i den förordningen, enligt vilken en definitiv efterhandsvärdering krävs när resolutionsåtgärder har vidtagits med stöd av en preliminär värdering som inte uppfyller kraven i artikel 20.1 och 20.4–20.9 i förordning 806/2014.

2.

Andra grunden: SRB gjorde sig skyldig till en uppenbart oriktig bedömning i samband med tillämpningen av artikel 20.11 i förordning 806/2014 i det ifrågasatta beslutet, då SRB vid antagandet av detta beslut felaktigt utgick från att det inte krävdes någon definitiv efterhandsvärdering.

3.

Tredje grunden: I den mån som det ifrågasatta beslutet innebär att SRB beslutade att inte öka värdet av den ersättning på 1 euro som hade betalats av Banco Santander, S.A. föreligger felaktig rättstillämpning och/eller en uppenbart oriktig bedömning i strid med artikel 20.11 och 20.12 i förordning 806/2014.

4.

Fjärde grunden: SRB åsidosatte sin skyldighet att motivera det ifrågasatta beslutet, vilket strider mot artikel 296 FEUF.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, s. 1).