5.12.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 463/23


Tribunalens dom av den 28 september 2022 – Malacalza Investimenti mot ECB

(Mål T-552/19 OP) (1)

(Tillgång till handlingar - Beslut 2004/258/EG - ECB:s beslut att ställa Banca Carige under tillfällig förvaltning - Tillgång nekas - Undantag avseende sekretesskydd för uppgifter som i sig skyddas enligt unionsrätten - Allmän presumtion om sekretess - Undantag avseende skydd för en viss fysisk eller juridisk persons affärsintressen, inbegripet immateriella rättigheter - Begreppet sekretessbelagda uppgifter - Motiveringsskyldighet - Ansökan om återvinning)

(2022/C 463/31)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande i målet rörande huvudsaken: Malacalza Investimenti Srl (Genua, Italien) (ombud: advokaterna P. Ghiglione, E. De Giorgi, L. Amicarelli och S. Casini)

Svarande i målet rörande huvudsaken: Europeiska centralbanken (ombud: A. Riso, F. von Lindeiner och M. Van Hoecke, biträdda av advokaterna D. Sarmiento Ramírez-Escudero och O. Pollicino)

Saken

Ansökan enligt artikel 166.2 i tribunalens rättegångsregler, varvid Europeiska centralbanken ansökt om återvinning av den dom som meddelades den 25 juni 2020, Malacalza Investimenti/ECB (T-552/19, EU:T:2020:294), varigenom ECB:s beslut LS/LdG/19/185 av den 12 juni 2019 att neka tillgång till ECB-rådets beslut av den 1 januari 2019 att ställa Banca Carige SpA under tillfällig förvaltning, jämte tillhörande handlingar, ogiltigförklarades.

Domslut

1)

Ansökan om återvinning av den dom som meddelades den 25 juni 2020, Malacalza Investimenti/ECB (T-552/19, EU:T:2020:294), varigenom ECB:s beslut LS/LdG/19/185 av den 12 juni 2019 att neka tillgång till ECB-rådets beslut av den 1 januari 2019 att ställa Banca Carige SpA under tillfällig förvaltning, jämte tillhörande handlingar, ogiltigförklarades avslås, och tredskodomen varigenom ECB:s beslut av den 12 juni 2019 ogiltigförklarades ska följaktligen bestå.

2)

ECB ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 328, 30.9.2019.