18.1.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/46


Tribunalens dom av den 18 november 2020 – Topcart mot EUIPO – Carl International (TC CARL)

(Mål T-377/19) (1)

(EU-varumärken - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering av EU – ordmärket TC CARL - Äldre nationella figurmärket CARL TOUCH - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 [nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001])

(2021/C 19/48)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Topcart GmbH (Wiesbaden, Tyskland) (ombud: advokaten M. Hoffmann)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Carl International (Limonest, Frankrike) (ombud: advokaten B. Müller)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 2 april 2019 (ärende R 1826/2018-2) angående ett invändningsförfarande mellan Carl International och Topcart.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Topcart GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 270, 12.8.2019.