9.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 77/30


Begäran om förhandsavgörande framställd av le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgien) den 20 december 2019 – X mot Belgiska staten

(Mål C-930/19)

(2020/C 77/41)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil du Contentieux des Étrangers

Part i det nationella målet

Sökande: X

Svarande: Belgiska staten

Tolkningsfråga

Innebär artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (1) ett åsidosättande av artiklarna 20 och 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i den mån det i förstnämnda artikel stadgas att äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskap eller upplösning av registrerat partnerskap som avses i artikel 2.b inte ska leda till förlust av uppehållsrätten för unionsmedborgarens familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat – i synnerhet om detta är befogat med hänsyn till särskilt svåra omständigheter t.ex. att ha varit utsatt för våld i hemmet medan äktenskapet eller det registrerade partnerskapet bestod – men enbart under förutsättning att de berörda kan visa att de är anställda eller egenföretagare eller har tillräckliga tillgångar för sig själva och sina familjemedlemmar för att inte bli en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem under sin uppehållsperiod, samt har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i den mottagande medlemsstaten, eller att de är medlemmar i en familj som redan är bildad i den mottagande medlemsstaten av en person som uppfyller dessa krav, medan artikel 15.3 i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (2) – som föreskriver samma möjlighet till fortsatt uppehållsrätt – inte underställer sådan fortsatt upphållsrätt detta sistnämnda villkor?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 2004, s. 77).

(2)  EUT L 251, 2003, s. 12.