2.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 406/18


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshofs (Österrike) den 25 september 2019 – Admiral Sportwetten GmbH m.fl.

(Mål C-711/19)

(2019/C 406/25)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Motpart: Magistrat der Stadt Wien

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (1) tolkas på så sätt att bestämmelserna i Wiener Wettterminalabgabegesetz (förbundslandet Wiens lag om skatt på vadhållningsterminaler), vilka föreskriver en skatt för personer som driver vadhållningsterminaler, ska anses vara ”tekniska föreskrifter” i den mening som avses i nämnda bestämmelse?

2)

Medför det förhållandet att bestämmelserna i Wiener Wettterminalabgabegesetz inte har anmälts, i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/1535, att en skatt såsom den på vadhållningsterminaler inte får tas ut?


(1)  EUT L 241, 2015, s. 1.