30.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 328/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 9 juli 2019 — NMI Technologietransfer GmbH mot EuroNorm GmbH

(Mål C-516/19)

(2019/C 328/24)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i det nationella målet

Klagande: NMI Technologietransfer GmbH

Motpart: EuroNorm GmbH

Tolkningsfrågor

1.

Kan ett bolag med begränsat ansvar (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), som bedriver ekonomisk verksamhet, enligt artikel 3.4 i bilaga I till förordning nr 651/2014 (1) inte anses tillhöra kategorin små och medelstora företag (SMF) redan av den anledningen att 90 procent av aktiekapitalet innehas av en civilrättslig stiftelse i vars styrelse med 17 ledamöter, vilken inte har rätt att bedriva affärsverksamhet, ingår två företrädare för ministerier, en som är överborgmästare i en stad, en rektor för ett universitet, tre professorer vid detta universitet, en som är ordförande för ytterligare en högskola och en som är verkställande direktör för en industri- och handelskammare?

2.

Ska statliga universitet och högskolor och tyska industri- och handelskamrar anses som offentliga organ i den mening som avses i artikel 3.4 i bilaga I till förordning nr 651/2014?

3.

Ska personer som arbetar ideellt i stiftelsens styrelse anses som offentliga organ i den mening som avses i artikel 3.4 i bilaga I till förordning nr 651/2014 enbart av den anledningen att de har arbete vid ett offentligt organ som huvudsysselsättning?

4.

Är det ett villkor för att den kontroll som företas av offentliga organ i den mening som avses i artikel 3.4 i bilaga I till förordning nr 651/2014 ska anses föreligga att de offentliga organens institutioner på grund av ett rättsförhållande kan fastställa att de ideellt arbetande styrelseledamöterna ska rösta på ett visst sätt i styrelsen?

5.

Är det ett villkor för att offentliga organs indirekta kontroll av rösträtten ska anses föreligga att det är konstaterat att de offentliga organen påverkar styrelseledamöterna för att dessa ska utöva sin rösträtt på det sätt som de offentliga organen har bestämt?

6.

Ska offentliga organ anses utöva indirekt kontroll av rösträtten redan när det är möjligt att ideellt arbetande styrelseledamöter i samband med sin verksamhet i styrelsen tar hänsyn till sina offentliga organs intressen?

7.

Är ett villkor för formuleringen ”kontrolleras. gemensamt” i den mening som avses i artikel 3.4 i bilaga I till förordning nr 651/2014 att det kan fastställas att de offentliga organen har intagit en gemensam ståndpunkt beträffande rösträtten?

8.

Har det för formuleringen ”kontrolleras. gemensamt” i den mening som avses i artikel 3.4 i bilaga I till förordning nr 651/2014 betydelse hur stiftelsen faktiskt använder stadgarna, eller har en möjlig tolkning av stadgarnas ordalydelse betydelse?


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 2014, s. 1).