26.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 288/35


Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Göteborg (Sverige) den 19 juni 2019 — Allmänna ombudet hos Tullverket/Combinova AB

(Mål C-476/19)

(2019/C 288/42)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Kammarrätten i Göteborg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Allmänna ombudet hos Tullverket

Motpart: Combinova AB

Tolkningsfrågor

En tullskuld vid import eller export som har uppkommit enligt artikel 79 ska enligt artikel 124.1 k (1) upphöra om det för tullmyndigheterna lämnas tillfredsställande bevisning för att varorna inte har använts eller förbrukats och har förts ut ur unionens tullområde. Avses med begreppet använts att en vara har bearbetats eller förädlats i enlighet med ändamålet för det tillstånd som ett bolag har fått för varan eller avser begreppet en användning som går utöver det? Har det någon betydelse om användningen sker före eller efter tullskuldens uppkomst?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT 2013, L 269, s. 1)