30.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 328/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanien) den 7 juni 2019 — Vodafone España S.A.U. mot Diputación Foral de Guipúzcoa

(Mål C-443/19)

(2019/C 328/12)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parter i det nationella målet

Klagande: Vodafone España S.A.U.

Motpart: Diputación Foral de Guipúzcoa

Tolkningsfråga

Ska artikel 13 och andra till denna relaterade och kompletterande bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (1) … tolkas så, att Konungariket Spanien, och närmare bestämt det skattemässigt autonoma Territorio Histórico de Gipuzkoa, inte får ålägga teleoperatörer — som redan är föremål för en avgift kallad spektrumavgiften — att, för sin rätt att använda radiofrekvenser, betala den allmänna skatten på överlåtelse av egendom och bestyrkta rättshandlingar — som är generellt tillämplig på administrativa koncessioner för användning av statlig egendom — enligt den provinsiella lagstiftning som reglerar nämnda skatt?


(1)  EUT L 108, 2002, s 21