5.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 263/30


Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 2 maj 2019 — D.J. mot Radiotelevizija Slovenija

(Mål C-344/19)

(2019/C 263/35)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parter i det nationella målet

Klagande: D.J.

Motpart: Radiotelevizija Slovenija

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 2 i direktiv 2003/88 (1) tolkas så, att bakjour under sådana omständigheter som de aktuella, då en arbetstagare som arbetar vid en sändningsstation för radio och tv under sin lediga tid (när arbetstagaren inte behöver vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen), ska kunna nås på telefon och vid behov infinna sig på arbetsplatsen inom en timme, ska betraktas som arbetstid?

2)

Har den omständigheten att arbetstagaren är inkvarterad på den plats där arbetet utförs (sändningsstation för radio och tv) betydelse för hur bakjouren ska definieras, i och med att de geografiska särdragen på platsen gör det omöjligt (eller svårare) att återvända hem (”ned i dalgången”) varje dag?

3)

Ska de två föregående frågorna besvaras annorlunda om den aktuella platsen på grund av sina geografiska särdrag erbjuder begränsade möjligheter till förströelse på fritiden, eller om arbetstagaren på den aktuella platsen är mer begränsad när det gäller att disponera sin egen lediga tid och tillvarata sina egna intressen (jämfört med hur det skulle vara om arbetstagaren vore hemma)?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT 2003 L 299, s. 9).