20.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/21


Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Förenade kungariket) den 15 mars 2019 — Blackrock Investment Management (UK) Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Mål C-231/19)

(2019/C 172/24)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parter i det nationella målet

Klagande: Blackrock Investment Management (UK) Limited

Motpart: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Tolkningsfrågor

I en situation där ett enda tillhandahållande av förvaltningstjänster, i den mening som avses i artikel 135.1 g i rådets direktiv 2006/112/EG, (1) görs av en oberoende tjänsteleverantör till en fondförvaltare och används av denna fondförvaltare för förvaltningen av såväl särskilda investeringsfonder (så kallade SIF-fonder) som andra fonder som inte är särskilda investeringsfonder (så kallade icke SIF-fonder), ska nämnda artikel tolkas så, att

a)

en enda skattesats ska tillämpas på detta enda tillhandahållande och, i så fall, hur ska denna skattesats fastställas, eller

b)

ska ersättningen för detta enda tillhandahållande fördelas på grundval av hur förvaltningstjänsterna används (exempelvis med hänsyn till antalet förvaltade SIF- respektive icke SIF-fonder) så att en del av tillhandahållandet anses vara undantaget från skatt och en del skattepliktigt?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).