3.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 187/41


Begäran om förhandsavgörande framställd av Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 6 mars 2019 — UO mot Készenléti Rendőrség

(Mål C-211/19)

(2019/C 187/45)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern)

Parter i det nationella målet

Kärande: UO

Svarande: Készenléti Rendőrség.

Tolkningsfrågor

1

Ska artikel 1.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (1) tolkas så, att räckvidden, vad gäller personer som omfattas av direktivet, är begränsad av artikel 2 i direktiv 89/391/EEG, om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (2)?

2

Om den första frågan besvaras jakande, ska artikel 2.2 i direktiv 89/391/EEG, om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, tolkas så, att artikel 2.1 och 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden inte ska tillämpas på poliser som är anställda vid polisens insatsstyrka?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 2003, s. 9).

(2)  EGT L 183, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 146.