29.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 148/31


Överklagande ingett den 22 februari 2019 av Niche Generics Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-701/14, Niche Generics mot kommissionen

(Mål C-164/19 P)

(2019/C 148/29)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Niche Generics Ltd (ombud: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen i dess helhet

ogiltigförklara det omtvistade beslutet i dess helhet, i den mån det avser Niche, och

förplikta kommissionen att bära sina rättegångskostnader och ersätta Niches rättegångskostnader i samband med detta förfarande och förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Niche har gjort gällande att tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i följande avseenden:

För det första gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att inte tillämpa det objektiva oumbärlighetskriteriet i domen i målet BAT.

För det andra, för det fall förlikningsavtal omfattas av artikel 101 FEUF, gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att felaktigt fastställa Niches förlikningsavtal som en överträdelse genom dess syfte.

För det tredje åsidosatte tribunalen motiveringsskyldigheten enligt artikel 36 i domstolens stadga när den underkände Unichems tolkning av förlikningsavtalet utan att pröva dess rättsliga argument.

För det fjärde gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att dra slutsatsen att Niche var en potentiell konkurrent till Servier.

För det femteåsidosatte tribunalen den grundläggande principen om likabehandling genom att behandla Unichems och Niches situation annorlunda jämfört med tillverkare av generiska läkemedel i jämförbara situationer och felaktigt karakterisera Niches förlikningsavtal som en överträdelse av artikel 101.1 FEUF genom sitt syfte.

För det sjätte gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att inte fastställa att förlikningsavtalet uppfyllde undantagskriterierna enligt artikel 101.3 FEUF.

För det sjunde gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning genom att felaktigt tillämpa det juridiska kriteriet för att fastställa huruvida Unichems och Niches rätt till försvar och/eller principen om god förvaltningssed åsidosatts.

För det åttonde åsidosatte tribunalen den unionsrättsliga grundläggande proportionalitetsprincipen genom att fastställa en bötesnivå som är oproportionerlig i förhållande till Niches ekonomiska tillgångar.