1.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 122/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 5 februari 2019 — Minister for Justice and Equality mot PI

(Mål C-82/19)

(2019/C 122/15)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court (Irland)

Parter i det nationella målet

Sökande: Minister for Justice and Equality

Tilltalad: PI

Tolkningsfrågor

1.

Ska en allmän åklagares oberoende ställning i förhållande till den verkställande makten fastställas mot bakgrund av den allmänna åklagarens ställning enligt det aktuella nationella rättssystemet? Om inte, enligt vilka kriterier ska oberoende ställning i förhållande till den verkställande makten fastställas?

2.

Har en allmän åklagare som, enligt nationell rätt, är bunden av eventuell ledning eller eventuella instruktioner antingen direkt eller indirekt från ett justitieministerium, en tillräckligt oberoende ställning i förhållande till den verkställande makten för att kunna anses vara en rättslig myndighet i den mening som avses i artikel 6.1 i rambeslutet (1)?

3.

Om så är fallet, måste den allmänna åklagaren även ha en funktionellt oberoende ställning i förhållande till den verkställande makten, och enligt vilka kriterier ska funktionellt oberoende ställning fastställas?

4.

Om den allmänna åklagaren har en oberoende ställning i förhållande till den verkställande makten, är en allmän åklagare som endast får inleda och leda förundersökningar och säkerställa att förundersökningar genomförs objektivt och rättsenligt, väcka åtal, verkställa domstolsbeslut och genomföra åtal för brott, och inte utfärdar nationella arresteringsorder och inte får utföra dömande uppgifter en rättslig myndighet i den mening som avses i artikel 6.1 i rambeselutet?

5.

Är den allmänna åklagaren i Zwickau en rättslig myndighet i den mening som avses i artikel 6.1 i rambeslutet av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna?


(1)  2002/584/RIF: Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 2002, s. 1).