27.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 182/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 17 januari 2019 — Telecom Italia SpA mot Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Mål C-34/19)

(2019/C 182/06)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i det nationella målet

Klagande: Telecom Italia SpA

Motparter: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tolkningsfrågor

1)

Kan artikel 22.3 i direktiv 97/13/EG (1) tolkas så, att skyldigheten att betala en avgift eller motprestation — som baseras på omsättningen — som motsvarar den som utkrävdes i enlighet med de bestämmelser som gällde innan direktivet trädde i kraft kan vidmakthållas även för året 1998?

2)

Utgör direktiv 97/13/EG, mot bakgrund av EU-domstolens dom av den 18 september 2003 i de förenade målen C-292/01 och C-293/01 och dom av den 21 februari 2008 i mål C-296/06, hinder för en nationell lagakraftvunnen dom som bygger på en felaktig tolkning och/eller en förvanskning av direktivet, vilket innebär att en domstol som vid en senare tidpunkt ska meddela dom i en tvist som grundar sig på samma materiella rättsförhållande, men som skiljer sig från den tidigare tvisten på grund av att betalningen har accessorisk karaktär jämfört med vad som är fallet med det krav som var föremål för den tvist som gav upphov till nämnda dom, kan låta bli att tillämpa den domen?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/13/EG av den 10 april 1997 om gemensamma ramar för allmän auktorisation och individuella tillstånd på teletjänstområdet.