10.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 11/3


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 november 2021 – Autostrada Wielkopolska S.A. mot Europeiska kommissionen, Republiken Polen

(Mål C-933/19 P) (1)

(Överklagande - Statligt stöd - Koncession för avgiftsbelagd motorväg - Lag som anger att vissa fordon är befriade från vägtullar - Medlemsstaten har beviljat koncessionshavaren ersättning för uteblivna intäkter - Virtuell vägtull - Europeiska kommissionen anser att ersättningen är för hög och utgör stöd - Kommissionens beslut varigenom det konstateras att stödet är oförenligt med den inre marknaden och ska återbetalas - Stödmottagarens processuella rättigheter - Kommissionens skyldighet att vara synnerligen aktsam - Begreppet statligt stöd - Fördel - Förväntad förbättring av koncessionshavarens finansiella situation - Kriteriet avseende en privat aktör i en marknadsekonomi - Missuppfattning av bevisningen - Bristande motivering - Missuppfattning av det omtvistade beslutet - Ersatt motivering - Omvänd bevisbörda - Åsidosättande av principen om unionsrättens företräde - Tribunalens rättsliga prövning - Skyldigheter och begränsningar)

(2022/C 11/04)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Autostrada Wielkopolska S.A. (ombud: O. Geiss, Rechtsanwalt, och T. Siakka, dikigoros)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: L. Armati, K. Herrmann och S. Noë), Republiken Polen (ombud: B. Majczyna och M. Rzotkiewicz)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Autostrada Wielkopolska SA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.

3)

Republiken Polen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 87, 16.03.2020.