3.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 163/5


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 4 mars 2021 – Europeiska kommissionen mot Fútbol Club Barcelona och Konungariket Spanien

(Mål C-362/19 P) (1)

(Överklagande - Statligt stöd - Stöd som beviljats till förmån för vissa professionella fotbollsklubbar - Artikel 107.1 FEUF - Begreppet ”fördel” - Stödordning - Förordning (EU) 2015/1589 - Artikel 1 d - Nedsatt skattesats - Ickevinstdrivande enheter - Mindre gynnsamt skatteavdrag - Av betydelse - Anslutningsöverklagande - Artiklarna 169 och 178 i domstolens rättegångsregler)

(2021/C 163/05)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Němečková, B. Stromsky och G. Luengo)

Övriga parter i målet: Fútbol Club Barcelona (ombud: R. Vallina Hoset, J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, A. Sellés Marco och R. Salas Lúcia, abogados) och Konungariket Spanien (ombud: S. Centeno Huerta, J. Ruiz Sánchez och A. Rubio González)

Domslut

1)

Europeiska unionens tribunals dom av den 26 februari 2019, Fútbol Club Barcelona/kommissionen (T-865/16, EU:T:2019:113), upphävs i den del talan bifalls på den andra grunden i första instans och innebär ogiltigförklaring av kommissionens beslut (EU) 2016/2391 av den 4 juli 2016 om statligt stöd SA.29769 (2013/C) (f.d. 2013/NN) som Spanien har beviljat vissa spanska fotbollsklubbar.

2)

Den talan som Fútbol Club Barcelona väckt i mål T-865/16, om ogiltigförklaring av beslut 2016/2391, ogillas.

3)

Fútbol Club Barcelona ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen i förfarandet vid Europeiska unionens tribunal.

4)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader i förevarande mål om överklagande.

5)

Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 238, 15.7.2019.