15.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 53/7


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 december 2020 (begäran om förhandsavgörande från Grondwettelijk Hof – Belgien) – Centraal Israëlitisch Consistorie van België m.fl. mot Vlaamse Regering

(Mål C-336/19) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning - Förordning (EG) nr 1099/2009 - Artikel 4.1 - Krav på bedövning av djur före avlivning - Artikel 4.4 - Undantag som avser rituell slakt - Artikel 26.2 - Möjlighet för medlemsstaterna att anta nationella bestämmelser som syftar till att säkerställa ett mer omfattande djurskydd vid rituell slakt - Tolkning - Nationella bestämmelser om krav, vid rituell slakt, på reversibel bedövning som inte kan leda till att djuret dör - Artikel 13 FEUF - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artikel 10 - Religionsfrihet - Frihet att utöva sin religion - Begränsning - Proportionalitet - Avsaknad av konsensus mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen - Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning - Subsidiaritetsprincipen - Giltighet - Olika behandling av rituell slakt och avlivning av djur i samband med jakt, fiske och kultur- eller sportevenemang - Diskriminering föreligger inte - Artiklarna 20, 21 och 22 i stadgan om de grundläggande rättigheterna)

(2021/C 53/07)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Grondwettelijk Hof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Centraal Israëlitisch Consistorie van België m.fl., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België m.fl., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België – Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW m.fl.

Motpart: Vlaamse Regering

ytterligare deltagare i rättegången: LI, Waalse Regering, Kosher Poultry BVBA m.fl., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA),

Domslut

1)

Artikel 26.2 första stycket c i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, jämförd med artikel 13 FEUF och artikel 10.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning enligt vilken det föreskrivs en skyldighet att vid rituell slakt tillämpa ett förfarande för reversibel bedövning som inte kan leda till att djuret dör.

2)

Vid prövningen av den tredje frågan har inga omständigheter framkommit som kan påverka giltigheten av artikel 26.2 första stycket c i förordning nr 1099/2009.


(1)  EUT C 270, 12.08.2019