21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 25/62


Överklagande ingett den 26 november 2018 – Kalypso Media Group mot EUIPO Wizards of the Coast (DUNGEONS)

(Mål T-700/18)

(2019/C 25/81)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Tyskland) (ombud: advokaten T. Boddien)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Wizards of the Coast LLC (Pawtucket, Rhode Island, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”DUNGEONS” – Registreringsansökan nr 13 271 838

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 21 september 2018 i ärende R 599/2018-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning nr 2017/1001.