201805250621897412018/C 200/632482018TC20020180611SV01SVINFO_JUDICIAL20180416494911

Mål T-248/18: Talan väckt den 16 april 2018 – Cabello Rondón mot rådet


C2002018SV4910120180416SV0063491491

Talan väckt den 16 april 2018 – Cabello Rondón mot rådet

(Mål T-248/18)

2018/C 200/63Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Diosdado Cabello Rondón (Venezuela) (ombud: advokaterna L. Giuliano och F. Di Gianni)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2018/90 av den 22 januari 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2017/2074 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela och rådets genomförandeförordning (EU) 2018/88 av den 22 januari 2018 om genomförande av förordning (EU) 2017/2063 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela, såvitt dessa bestämmelser rör sökanden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Rådet har brutit mot principen om god förvaltning och åsidosatt sökandens rätt till försvar och till ett effektivt rättsmedel genom att inte inom en godtagbar tid tillgängliggöra de bevis påstås tala för att sökanden har förts upp i förteckningen.

2.

Andra grunden: Rådet har gjort en felaktig rättstillämpning genom att inte ha visat att sökanden har undergrävt demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela.