16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/23


Överklagande ingett den 6 februari 2018 – Torro Entertainment mot EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Mål T-63/18)

(2018/C 134/33)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klaganden: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgarien) (ombud: advokaten A. Kostov)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärket ”TORRO Grande Meat in Style” – Registreringsansökan nr 14 744 452

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 20 december 2017 i ärende R 1776/2017-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del det innebär attöverklagandet mot invändningsenhetens beslut inte bifalls, och

förplikta EUIPO och Grupo Osborne S.A. att ersätta Torro Entertainments rättegångskostnader i förfarandet vid domstolen, överklagandet och invändningsförfarandet.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001.

Åsidosättande av motiveringsskyldigheten och omsorgsplikten.