26.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/35


Talan väckt den 19 januari 2018 – Frankrike mot kommissionen

(Mål T-26/18)

(2018/C 112/45)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Republiken Frankrike (ombud: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères och S. Horrenberger)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

delvis ogiltigförklara kommissions genomförandebeslut C(2017) 7263 final av den 8 november 2017, om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), som delgavs den franska regeringen den 9 november 2017, i den mån det

omfattar en justering med 2 246 700 euro till följd av ett beaktande av landskapselement inom ramen för goda miljöförhållanden som påståtts ha brist på överensstämmelse, vad gäller ”Brister i LPIS” för ansökningsåren 2013 och 2014,

omfattar en schablonsberäknad justering som avser samtliga områden som omfattar i vart fall en lott som klassificeras som ”landes et parcours” och inte bara lotter som klassificeras som ”icke stödberättigande mark (’landes et parcours’)” för ansökningsåren 2013 och 2014,

gäller ”ELPP-FEADER SIGC – 2014-2020” inom ramen för undersökning CEB/2016/047, och

tillämpar en schablonsberäknad justering på 100 procent i Département de la Haute-Corse för ansökningsåren 2013 och 2014, vad gäller ”Allvarliga brister i kontrollsystemet, Korsika”, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Den första grunden avser åsidosättande av artikel 6.1 och bilaga III till rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

Sökanden menar att kommissionen gjorde ett sådant fel när den fann dels att element som klippavsatser, skogsdungar eller dammar, som föreskrivs i den franska lagstiftningen, inte omfattades av goda miljöförhållanden, dels att dessa bestämmelser föreskriver ett individuellt skydd av landskapselement, och följaktligen att dessa element inte kunde integreras i den sammanlagda ytan för jordbruksmark.

2.

Den andra grunden avser ett åsidosättande av proportionalitetsprincipen. Sökanden menar härvidlag att, trots att tvisten inte avsåg annat än lotter som kvalificeras som ”landes et parcours”, har kommissionen vidtagit en justering på grundval av den sammanlagda ytan i handlingarna inklusive sådana lotter, inbegripet alltså på den del av denna yta som inte utgjorde sådana lotter, och har under alla omständigheter inte beaktat de sifferuppgifter som de franska myndigheterna har överlämnat.

3.

Den tredje grunden avser argumentet att kommissionen har utgått från uppgifter som den har fått i strid med artikel 6.1 och bilaga III till ovannämnd förordning nr 73/2009 för att göra en ekonomisk justering med 13 127 243,30 euro vad gäller Ejflus programperiod 2014-2020 (”RDR 3”).

4.

Den fjärde grunden avser åsidosättande av proportionalitetsprincipen och motiveringsskyldigheten vad gäller ”Allvarliga brister i kontrollsystemet, Korsika” för ansökningsåren 2013 och 2014 i det angripna beslutet, i det att kommissionen tillämpar en schablonsberäknad justering på 100 procent i Département de la Haute-Corse.