18.1.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/46


Tribunalens dom av den 18 november 2020 – Aquind mot Acer

(Mål T-735/18) (1)

(Energi - Artikel 17 i förordning (EG) nr 714/2009 - Acers beslut att avslå en ansökan om undantag för nya elektriska sammanlänkningar - Överklagande till Acers överklagandenämnd - Kontrollens intensitet)

(2021/C 19/47)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Aquind Ltd (Wallsend, Förenade kungariket) (ombud: S. Goldberg och C. Davis, solicitors, och advokaten E. White)

Svarande: Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (ombud: P. Martinet, E. Tremmel, C. Gence-Creux och A. Hofstadter)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av dels beslut A-001-2018, som meddelades av Acers överklagandenämnd den 17 oktober 2018, varigenom denna bekräftade Acers beslut nr 05/2018 av den 19 juni 2018 om avslag på en ansökan om undantag för en sammanlänkning mellan de brittiska och franska elöverföringsnäten, dels Acers ovannämnda beslut.

Domslut

1)

Beslut A-001-2018, som meddelades av överklagandenämnden vid Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) den 17 oktober 2018, ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Acer ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Aquind Ltd.


(1)  EUT C 103 du 18.3.2019.