8.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 28 juni 2018 – Jörg Paul Konrad Fritz Bode mot Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social

(Mål C-428/18)

(2018/C 364/02)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parter i det nationella målet

Klagande: Jörg Paul Konrad Fritz Bode

Motparter: Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social

Tolkningsfråga

Ska artikel 48 FEUF tolkas så att den utgör hinder för en nationell bestämmelse som föreskriver som villkor för att förtidspension ska beviljas att det pensionsbelopp som ska erhållas är högre än den minimipension som personen i fråga skulle vara berättigad till enligt samma nationella lagstiftning, varvid den ”pension som ska erhållas” tolkas som den faktiska pension som enbart ska erhållas från den behöriga medlemsstaten (i det här fallet Spanien), utan att den faktiska pension som han skulle kunna erhålla på grund av en annan förmån av samma art som ska betalas av en eller flera andra medlemsstater räknas in?