3.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 311/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italien) den 27 juni 2018 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza ”Croce Verde” mot Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

(Mål C-424/18)

(2018/C 311/11)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Parter i det nationella målet

Klagande: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza ”Croce Verde”

Motparter: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 10 h och skäl 28 i direktiv 2014/24/EU (1) tolkas så, att

a)

ambulanstjänster för vilka det föreskrivs att det i ambulansen ska finnas en ambulansförare/ambulanssjukvårdare och åtminstone en ambulanssjukvårdare som har erforderlig utbildning och kompetens, vilket styrks med att vederbörande har genomgått kunskapsprov, för att kunna utföra hjärt- och lungräddning, och

b)

transporttjänster inom grundläggande hälso- och sjukvård (LEA) som genomförs med utryckningsfordon omfattas av undantaget i ovannämnda artikel 10 h eller däremot räknas bland de tjänster som avses i artiklarna 74–77 i nämnda direktiv?

2)

Ska direktiv 2014/24/EU tolkas så, att det utgör hinder för ett nationellt regelverk där det föreskrivs, även när akut behov av sjukvård inte föreligger, att

a)

ambulanstjänster för vilka det föreskrivs att det i ambulansen ska finnas en ambulansförare/ambulanssjukvårdare och åtminstone en ambulanssjukvårdare som har erforderlig utbildning och kompetens, vilket styrks med att vederbörande har genomgått kunskapsprov, för att kunna utföra hjärt- och lungräddning, och

b)

transporttjänster inom grundläggande hälso- och sjukvård (LEA) som genomförs med utryckningsfordon i första hand ska direkttilldelas till icke vinstdrivande organisationer genom överenskommelse?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014, s. 65).