4.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 82/2


Överklagande ingett den 22 juni 2018 av CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH av det beslut som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 19 april 2018 i mål T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH mot Europeiska kommissionen

(Mål C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (ombud: advokaten A. Schuster)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Europeiska unionens domstol (åttonde avdelningen) har genom beslut av den 10 januari 2019 ogillat överklagandet, eftersom det är uppenbart att det i vissa delar inte kan tas upp till prövning och i övriga delar är ogrundat, och förordnat att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.