27.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 301/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie (Belgien) den 18 juni 2018 – Infohos mot Belgische Staat

(Mål C-400/18)

(2018/C 301/23)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Cassatie

Parter i det nationella målet

Klagande: Infohos

Motpart: Belgische Staat

Tolkningsfråga

Ska artikel 13 A.1 f i direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 (1), nu artikel 132.1 f i direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 (2), tolkas så, att denna artikel tillåter medlemsstater att till det i artikeln angivna undantaget från mervärdesskatteplikt koppla ett exklusivitetsvillkor, genom vilket en fristående grupp som även tillhandahåller tjänster till icke-medlemmar även blir mervärdesskattskyldig för de tjänster som tillhandahålls medlemmar?


(1)  Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, 1977, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28),

(2)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1)