201806080531931572018/C 221/122592018CJC22120180625SV01SVINFO_JUDICIAL20180411111111

Mål C-259/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spanien) den 11 april 2018 – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. mot Asendia Spain, S.L.U.


C2212018SV1110120180411SV0012111111

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spanien) den 11 april 2018 – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. mot Asendia Spain, S.L.U.

(Mål C-259/18)

2018/C 221/12Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil de Madrid

Parter i det nationella målet

Kärande: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

Svarande: Asendia Spain, S.L.U.

Tolkningsfrågor

1)

Utgör artikel 7.1 och artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna ( 1 ) (postdirektivet), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 ( 2 ), hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken de garantier som tillerkänns den postoperatör som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten innefattar att den operatören är den enda som får distribuera andra frankeringssätt än frimärken?

2)

Om den första frågan besvaras jakande, är det då förenligt med unionens postlagstiftning att kräva av privata postoperatörer att de har fysiska lokaler som är tillgängliga för allmänheten för att kunna distribuera och sälja andra frankeringssätt än frimärken?


( 1 ) EGT L 15, 1998, s. 14.

( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (EUT L 52, 2008, s. 3).