201806010261917492018/C 211/182052018CJC21120180618SV01SVINFO_JUDICIAL20180320151511

Mål C-205/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Piteşti (Rumänien) den 20 mars 2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă mot Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea


C2112018SV1510120180320SV0018151151

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Piteşti (Rumänien) den 20 mars 2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă mot Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

(Mål C-205/18)

2018/C 211/18Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Piteşti

Parter i det nationella målet

Klagande: Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă

Motpart: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 114.3 FEUF, 151 FEUF och 153 FEUF samt bestämmelserna i ramdirektiv 89/391/EEG ( 1 ) och efterföljande särdirektiv tolkas så, att de utgör hinder för att en medlemsstat inför frister och förfaranden som utesluter möjligheten att väcka talan vid domstol för att få vissa arbetsplatser klassificerade som präglade av särskilda förhållanden, vilket medför att nyanställda arbetstagare inte tillerkänns den rätt till säkerhet och hälsa i arbetet som följer av att nämnda förhållanden fastställs i enlighet med de nationella bestämmelserna?


( 1 ) Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 146).